دلو 09 1401

پکتیا: 7 عسکر در پتان با مجاهدین پیوستند

به اساس خبر، 7 عسکر در ولسوالی پتان ولایت پکتیا با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.

عساکر یاد شده  هریک ابراهیم فرزند نیازخان، متون فرزند لال گل، کریم فرزند بابا، احمد شاه فرنزد نادرشاه، بادم فرزند حکمت شان ، رحمن گل فرزند گل مرجان وکریم الله فرزند ظاهر شاه  دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه، امروز با مجاهدین پیوستند.

Related posts