دلو 09 1401

پکتیا: 3 تن پولیس در پتان با مجاهدین پیوست

به اساس خبر، 3 تن پولیس در ولسوالی پتان ولایت پکتیا با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.

اربکی های یاد شده اجمیر فرزند بسم الله خان، غازی فرزند والی میرخان، محمد ناصر فرزند اکبرخان باشنده گان همین منطقه امروز با مجاهدین پیوستند وسلاح ومهمات شان را نیز به مجاهدین تسلیم دادند.

Related posts