دلو 14 1401

پکتیا: یک تن پولیس درنزدیک گردیز با ضرب گلوله کشته شد

به اساس خبر، یک تن پولیس درنزدیک گردیز مرکزولایت پکتیا هدف سلاح نوع درازکوف قرار گرفت.

پولیس یاد شده ساعت 5 عصر امروز درقلعه ساده هدف قرارگرفت وجابجا کشته شد.

Related posts