دلو 14 1401

پکتیا: کمپاین دشمن در وزی جدران مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر کمپاین دشمن درمنطقه سروخیل ولسوالی وزی جدران ولایت پکتیا حمله کردند.

حمله ساعت 9 صبح  دیروز صوت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید.

Related posts