دلو 12 1401

پکتیا:دراثر انفجار وحمله در احمد خیل، 1 رینجر و1 تانگ تخریب گردید

به اساس خبر، یک گزمه اردوی اجیر در ولسوالی احمد خیل ولایت پکتیا هدف انفجار وحمله مسلحانه قرارگرفت.

انفجار ساعت 10 چاشت امروز درمنطقه ستو اده بریک تانگ زرهدار دشمن صورت گرفت که دراثران، تانگ تخریب گردید و2 عسکر دران زخمی شدند.

همچنان ساعت 11 چاشت امروز بریک گزمه اردوی اجیر درمنطقه شوات تنگ حمله صورت گرفت که دراثران، یک رینجر تخریب گردید ویک عسکر دران زخم برداشت.

Related posts