دلو 09 1401

پروان: 1 تانگ در شینواری تخریب و4 عسکرکشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم برآن قوای دشمن حمله کردند که میخواست به ولسوالی سیاه گرد بروند.

حمله ساعت 10 چاشت امروز درمنطقه دره های استامی واشترشهر صورت گرفت که دراثران، یک تانگ زرهدار دشمن تخریب گردید و4 عسکردران کشته شدند.

خبرمیگوید که دراثر نبرد، سرک عمومی پروان وبامیان نیز مسدود گردید.

Related posts