دلو 09 1401

ولسوالی نوزاد ولایت هلمند بطور کامل فتح شد ، ودرگیری برپوسته های نظامی بسوی موسی قلعه جریان دارد

ازولایت هلمند خبر رسیده است که عصر امروز  ولسوالی نوزاد این ولایت با قومندانی امنیه ، پی آر تی وتمام پوسته ها  بطور کامل فتح گردید وپیشروی مجاهدین امارت اسلامی بسوی ولسوالی موسی قلعه ادامه دارد .

دراین عملیات تعداد زیاد  سلاح ، موتر ، مهمات ومواد نظامی ازدشمن بغنیمت مجاهدین درآمده واجساد عساکر وپولیس اجیر تاکنون درمنطقه باقی مانده اند .

خبرمی افزاید ، قوای دشمن که ازولسوالی مذکور فرار کرده  اکنون درمیان ولسوالی های موسی قلعه وگریشک درکمین مجاهدین امارت اسلامی قراردارد  .

جزئیات بیشتر ازین جنگ متعاقبا بنشر خواهد رسید .

قاری یوسف احمدی سخنگوی امارت اسلامی

۱۴۳۶/۱۰/۱۳هق 2015/7/29

Related posts