دلو 14 1401

والی ولایت فاریاب قاری صلاح الدین به نمایندگی مجاهدین ولایت بیعت خویش را با امیر تازهء تعیین شده امارت اسلامی اعلان کرد

والی ولایت فاریاب  قاری صلاح الدین  دریک پیغام مخابروی میگوید که ما به نمایندگی مجاهدین ولایت فاریاب با امیر تازهء تعیین شده امارت اسلامی ( الحاج ملااخترمحمد منصور ) بیعت  خویش را اعلان می کنیم ، قاری صاحب می گویدکه درولایت فاریاب تمام مجاهدین ( ازبک ، پشتون ، تاجک وترکمن ) چنانچه با مرحوم امیرالمؤمنین ملامحمد عمر مجاهد ( رحمه الله ) بیعت بودند همانند با امیر تازهء تعیین شده امارت اسلامی  نیز بیعت اند ، ما امیر تازهء تعیین شده امارت اسلامی را ازندیک میشناسیم  ودرقیادت ایشان جهاد جاری خویش را ادامه خواهیم داد .

Related posts