دلو 13 1401

هلمند : 2 قومندان مهم دشمن درنوزاد هلاک ، 2 تانک و2 موتر زرهی تخریب گردید

ازولایت هلمند خبر رسیده است که صبح امروز ، عساکر اردوی اجیر وپولیس چند دفعه درمنطقه خواله جمال ازمربوطات ولسوالی مذکور دست به حملۀ تعرضی زدند که هردفعه با مقاومت شدیدی مجاهدین امارت اسلامی مواجه شدند .

خبرمی افزایدکه حوالی ساعت 3 بجه بعد ازظهر امروز  مجاهدین امارت اسلامی توسط موتر های زرهی وتانک که ازدشمن غنیمت گرفته شده برعساکر دشمن که دریک تپه منطقۀمذکور پناه آورده بودند دست به حملۀ تعرضی وسیعی زدند .

دراین حمله تعداد زیاد ازعساکر اردوی اجیر وپولیس بشمول  دو قومندان مهم دشمن هریک ( گل مشهور به قندهاری و حمید گل ) کشته شده اند .

گفته میشود که دشمن اجساد عساکر مقتولین خویش را توسط هلی کاپتر ازساحۀ جنگ انتقال داده است .

دردوران جنگ 2 تانک و2 موتر زرهی دشمن نیز کاملا تخریب گردیده است .

اینکه ازسوی قومندان عبدالرازق اجیر ونبی جان ملاخیل ادعا شده که گویا مرکز ولسوالی نوزاد را ازمجاهدین پس گرفته اند که کاملا عاری ازحقیقت میباشد .

برمرکز ولسوالی مذکور اکنون نیز الحمدالله بیرق سفید توحید دراهتزاز است .

Related posts