دلو 13 1401

هلمند : پیوستن 2 عسکر بامجاهدین درسنگین

ازولایت هلمند خبر رسیده است که حوالی ساعت 10 بجه صبح امروز ، 2 عسکر درمنطقه استیشن ازمربوطات ولسوالی سنگین ، پس ازدرک حقایق بمجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند .

2015/7/26

Related posts