دلو 13 1401

هلمند : پیوستن 2 تن پولیس بامجاهدین درسنگین

ازولایت هلمند خبر رسیده است که دیشب ، 2 تن پولیس  زین الله ولد عبیدالله آکا وسید ولی ولد محمد نسیم  باشندگان منطقۀ پوزی ازمربوطات ساروان قلعه ولسوالی سنگین ، پس ازدرک حقایق بمجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند .

افراد مذکور باخود یک یک میل کلاشنکوف نیز بمجاهدین تسلیم داده اند .

2015/7/23

Related posts