دلو 13 1401

هلمند : مجاهد نفوذی یک قومندان  اسپشل فورس دشمن را درلشکرگاه بهلاکت رساند

ازولایت هلمند خبر رسیده است که بامداد امروز ، یک تن ازمحاهدین نفوذی امارت اسلامی درمنطقه پی آرتی شهر لشکرگاه مرکز این ولایت ، یک قومندان عساکر اسپیشل فورس دشمن را باضرب گلوله بهلاکت رسانده وبایک قبضه تفنگچه بنزد همسنگران خویش باز گشته است .

2015/8/14

Related posts