دلو 13 1401

نیمروز : اجیران داخلی یک پوسته را در چخانسور تخلیه کردند

از ولایت نیمروز اطلاع رسیده است که بامداد امروز ، منسوبین پولیس اجیر یک پوستۀ شان را در منطقۀ خادوی ولسوالی چخانسور – پوستۀ قومندان عبدالله – را تخلیه کرده و از منطقه فرار کرده اند .

2015/5/26

Related posts