دلو 13 1401

ننگرهار: طی یک ماه گذشته در حصارک ،90 عسکرکشته وزخمی ،9 تانگ و6 رینجر نابود گردیده

تخمینا ازیک ماه بدینسو یک قوای بزرگ دشمن که به ده ها تانگ ورینجر مشتمل بود با حمایت قوای هوایی عساکر اشغالگر امریکایی، غرض عملیات بر خلاف مجاهدین به ولسوالی حصارک ولایت ننگرهار آمدند.

عملیات آغاز یافته دشمن، “عملیات آهنین” نام گذاری شده بود،که دست کم یکماه درمنطقه جام مانده بود،روزانه متحمل تلفات میگردید وبا مشکلات گوناگونی مواجه بود.

ومجاهدین بر خلاف این قوای از تاکتیک های ویژه استفاده نمودند ودر ولسوالی حصارک تلفات سنگین جانی ومالی را متحمل شدند.

هرگاه متحل تلفات میگردیدند ، امریکایی ها انتقام آن را از مردم عام میگرفتند ومنازل مسکونی را تحت آتش توپخانه وهاوان قرار میدادند که درنتیجه به مردم عامه خسارات هنگفت مالی وجانی وارد گردید.

ودرجریان یکماه عملیات، 9 تانگ، 6 رینجر با وسیله ماین وکمین های مجاهدین نابود گردید ودست کم 90 عسکر،پولیس واربکی کشته وزخمی شدند.

ودراثر هاوان کاری وتوپخانه دشمن 13 منزل مردم محل از بین رفته و30 راس مواشی هلاک گردید و11 طفل وخانم زخمی شدند وصرف در عملیات متذکره یک تن از مجاهدین شهید و8 تن دیگر زخمی شدند.

قابل ذکر است که در ولسوالی های شیرزاد وخوگیانی طی یک ماه گذشته 15 تانگ 9 رینجر نیزنابود گردید و92 تن پولیس،عسکر واربکی کشته وزخمی شدند وساعت یک بعد ازظهر دیروز از هردو ولسوالی سرنگون به فرار مجبور گشتند.

Related posts