دلو 13 1401

میدان وردگ: پولیس اداره مزدور در نزدیک میدان شهر مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر وسائط پولیس اداره مزدور  در نزدیک میدان شهر مرکزولایت میدان وردگ حمله کردند.

حمله ساعت 4 عصر امروز درنزدیک بازار شهیدا صورت گرفت ، نبرد تا ناوقت ادامه یافت که دراثران، به دشمن تفت وارد گردید

Related posts