دلو 12 1401

میدان هوایی بگرام مورد حمله موشکی قرارگرفت

Related posts