دلو 09 1401

مدیر ریاست وسابق معاون استخبارات ولایت غزنی به قتل رسید

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی دریک حمله چریکی زمری خان مدیرریاست وسابق معاون استخبارات ولایت غزنی را به قتل رساندند.

زمری خان یاد شده ساعت 6 عصر امروز طی یک حمله چریکی در شهر غزنی کشته شد.

وی اکثرا تمامی امور ریاست استخبارات آن ولایت را انجام میداد واکنون در منطقه بر مسلمانان عام ومجاهدین مظالم زیادی را انجام می داد که امروز به جزای اعمال اش رسید.

Related posts