دلو 13 1401

ماین درنزدیک میدان شهر 2 تن پولیس را هلاک ساخت

به اساس خبر، ماین درنزدیک میدان شهر مرکزولایت میدان وردگ پولیس مزدور را هدف قرارداد.

انجفار ساعت 6 شام دیروز درکنار سرک چهل متره صورت گرفت که دراثران، 2 تن پولیس کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

Related posts