دلو 13 1401

لوگر: یک پوسته درنزدیک پل علم فتح و5 عسکر دران کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی یک پوسته دشمن در نزدیک پل علم مرکز ولایت لوگر فتح نمودند.

پوسته یاد شده که درمنطهق داود خیل موقعیت داشت، ساعت 12 بجه دیشب مورد حمله قرارگرفت وبعد ازمقاومت اندک، فتح گردید وعساکر مستقر دران به فرار موفق شدند.

خبرمی افزاید، همچنان یک پوسته دیگر دشمن درمنطقه سرسنگ همزمان مورد حمله قرارگرفت و5 عسکر دران کشته وزخمی شدند.

Related posts