دلو 13 1401

لوگر: یک عسکردر برکی برک با ضرب گلوله کشته شد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی یک عسکر مزدوررا در ولسوالی برکی برک ولایت لوگر هدف سلاح نوع درازکوف قرار دادند.

عسکر یاد شده در پوسته چهلتن ساعت 7 شام دیروز هدف قرار گرفت وجابجا کشته شد.

Related posts