دلو 12 1401

لوگر: یک رینجر اردوی اجیر درنزدیک پل علم شکار ماین گردید

به اساس خبر، یک عراده رینجر اردوی اجیر درپوسته نیازی نزدیک پل علم مرکزولایت لوگر شکارم این گردید

انفجار ساعت 12 ظهر امروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات سنگین وارد گردید.

Related posts