دلو 12 1401

لوگربیس دشمن در نزدیک پل علم مورد حمله موشکی قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر بیس دشمن درخدر نزدیک پل علم مرکزولایت لوگر 2 موشک شلیک نمودند.

موشک ساعت 5 عصر دیروز شلیک گردید ودقیقا به هدف اصابت نمود که دراثران، به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید.

Related posts