دلو 12 1401

لغمان: یک عسکر در بادپخ با مجاهدین پیوست

به اساس خبر، یک عسکر در ولسوالی بادپخ ولایت لغمان با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شد.

عسکر یاد شده باشنده ولایت پکتیا امرووز با مجاهدین یکجا گردید.

Related posts