دلو 12 1401

لب و لهجۀ سران دولت دوسر از حد تجاوز کرد

داکتر رحمت الله رحمت

اصولاُ زمامداران دولت در قدم اول از مرجع واحد در امور تصمیم گیریهای مهم صحبت میکنند و اتوریتۀ مقام را در وقت صحبت از نظر نمی اندازند و بالاخص عفت کلام را بالاثر هیجان ها و احساسات از دست نمیدهند، آما آخر اظهارات رئیس صاحب اجرایی چنان حدت و شدت اختیار کرده است که در بعضی موارد فحوی کلام اش بیشتر با مردم کوچه و بازار شباهت پیدا میکنند تا یک فرد شماره دوی دولت.

خطاب وی به ملجس شورای ملی و جنایتکار قملداد کردن حضرت آمیرالمومنین رح، خود جنایتی است نابخشودنی، حضرت آمیرالمومنین این افتخار تاریخی را بخود کسب کرد که هزارها علما اهل خبره و اشخاص اهل حل و عقد وی را به لقب امیرالمومنین سر بلند و متفخر گردانیدند، آنچه اسلاف تان باوجود تلاش های زیاد آما ناموفق قادر به کسب آن نشدند.

بمناسبت روز استقلال ضمن خطاب به مخالفین که آنها باید روابط خود با استخبارات بیگانه قطع کنند. جناب شما چطور از قدم بوسی هندوهای مشرک و متعصب گرفته تا بیگانه نوازی های نصرانی و یهودی و حضور فعال و نیرومند نظامی بیش از پنجاه کشور و وجود حال نیرومند شبکه های جاسوسی آنها در ساحه حاکمیت تان دلیل معقول بر جاسوس بودن تو و امثال ات نیست.

اگر شاه شجاع و ببرک یکی بالاثر حمایت انگریز، و دیگری بنابر حمایت روس ها روسیاه تاریخ و مردم گشتند  به ارتباط شما قضاوت تاریخ را غیر از ین فکر میکنید، سابقاً کسی که جاسوس دو مملکت معرفی میشد آنرا جاسوس دو گیره میگفتند، آما اگر قرار است از نشر نوعیت جاسوسی، نامی به شما اختصاص پیدا کند، شما و امثال تانرا باید جواسیس پنجاه گیره خطاب کنند.

چون استحقاق آنرا دارید، درین عصر جاسوس پرور فقط آنهایی که به یکی از چنین شبکه ها ولانه ها رابطه دارد با دست باز ایکت میکنند و ادا در می آورند، آنها یی که آزاده اند جای پایی درین عرصه پر آشوب ندارند.

برای آزاد زیستن و آزاد بودن ما همین کافی است که رهبر ما در حال روح به روح آفرین سپرد که جهت التیام و مداوا سر به آستان بیگانه نه نهاد. چند تن از رهبران رده اول، در زندان های این و آن جان دادند ولی حاضر به ایجابت خواسته های نامشروع بیگانگان نشدند.

پر رویی اشرف غنی به کمتر از همکار ناباب اش نمیباشد، دعوت وی به صلح، گاهی با اخطارها، شانتاژها و تهدیدها همراه میباشد، آًقای غنی اگر هدف و خواسته استقرار صلح و جواب مثبت به خواسته های مردم و مجاهدین باشد بهتر است لب و لهجۀ هم متناسب با چنین اهداف و خواسته ها باشد نه در جهت مخالف با آن، زبان درازی های آخر آقای علومی مبنی بر اینکه کسانیکه مخالف نظام قرار میگیرند، نابود خواهند شد. اینگونه اظهارات با آنکه متناسب با ظرفیت های وزارت تحت سرپرستی وی نمیباشد.

بلکه به مخالفت علیه نظامیکه وی مدافع آن میباشد و به تصمیم مجاهدین امارت اسلامی قاطعیت بیشتری میدهد.

در مجموع روسای دولت فاسد و طفیلی بدانند که اینگونه اخطارها در تصمیم مجاهدین راه حق، هیچ خللی وارد کرده نمی توانند.

Related posts