دلو 12 1401

قوای دشمن میان ولسوالی های خاص ارزگان و چنارتو در محاصرۀ مجاهدین قرار دارد

گذارش های رسیده از ولایت ارزگان حاکی است که قوای قومندان اجیر دشمن – شاه محمد – در منطقۀ دتانی میان ولسوالی های خاص ارزگان و چنارتو در محاصرۀ شدید مجاهدین امارت اسلامی قرار دارد .

قابل ذکرست که دیروز در جریان درگیری معاون قومندان شاه محمد بقتل رسیده است .

2015/5/29

Related posts