دلو 13 1401

قندهار : 2 موتر رینجر دشمن درشورآبک تخریب گردید

ازولایت قندهار خبر رسیده است که ظهر روز گذشته ، یک عراده موتر رینجر دشمن درمنطقه ونو ازمربوطات ولسوالی شورآبک هدف انفجار ماین قرار گرفته است .

دراین انفجار موتر رینجر دشمن تخریب گردیده وراکبین آن کشته وزخمی شده اند .

خبرمی افزاید که پس ازین انفجار یک عراده موتر رینجر دیگر دشمن برای کمک بمحل انفجار درحرکت بود که باماین جاسازی شده مجاهدین امارت اسلامی برخورد کرد .

دراین انفجار موتر دشمن تخریب گردیده وراکبین آن کشته وزخمی شده اند .

2015/8/2

Related posts