دلو 09 1401

قندهار : حملۀ مجاهدین بر پوسته ها و مراکز دشمن در شاه ولیکوت

مجاهدین امارت اسلامی از ولایت قندهار خبر داده اند که صبح روز گذشته در جریان عملیات ” عـــزم  ” پوسته ها و مراکز دشمن اجیر را در مناطق پریان ، خال بلاغ و یاغی چینار ولسوالی شاه ولی کوت مورد حملۀ مسلحانه قرار دادند که تا شان ادامه پیدا کرد .
در این عملیات با نیروهای کمکی دشمن نیز درگیری صورت گرفت که در طی آن به دشمن تلفات وارد شده است اما ازجزئیات آن اطلاع دقیقی در دست نیست .
2015/5/31

Related posts