دلو 13 1401

قندز: دراثرانفجار بریک تانگ در چهاردره، 7 عسکر دشمن کشته شدند

به اساس خبر، یک تانگ زرهدار اردوی اجیر  درمنطقه چهاردره ولسوالی قندز شکار ماین گردید.

انفجار درمنطقه حاجی غفور در سرک بالا صورت گرفت که دراثران، 7 عسکر دشمن جابجا کشته شدند.

Related posts