دلو 14 1401

غزنی: یک گزمه دشمن در شلگر مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بریک گزمه اردوی اجیر در منطقه برکتو صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما رقم آن به دست نه امده است.

 

Related posts