دلو 13 1401

غزنی: یک پوسته دشمن مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بریک پوسته در ولسوالی ده یک ولایت غزنی حمله کردند.

حمله ساعت   6 وسی دقیقه صبح امروز درمنطقه سلیمانزو صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید.

خبرمی افزاید، درپایان نبرد، مناطق ماحول پوسته تحت آتش سلاح های سبک وسنگین قرار گرفت ویک خانم به شهادت رسید.

Related posts