دلو 13 1401

غزنی: قومندان کاجو اربکی در شلگر به قتل رسید

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی قومندان کاجو اربکی را در ولسوالی شلگر ولایت غزنی به قتل رساندند.

قومندان یاد شده ساعت 6 وسی دقیقه عصر دیروز درمنطقه سرکی به اساس یک تکتیک ویژه کشته شد.

وی درمنطقه شخص وحشی وظالم بود وپدر وی بنام نادرخان اربکی در شهر غزنی طی یک حمله چریکی کشته شد وهمچنان کاکای آن بنام حنیف 6 روز پیش در پوسته گندیر بهلاکت رسید.

Related posts