دلو 14 1401

غزنی: اربکی ها در قرباغ 2 پسر کاکای خود را به شهادت رساندند

به اساس خبر، ملیشه های اربکی در منطقه حمزه خیل ولسوالی قره باغ ولایت غزنی 2 پسر کاکای خود را به شهادت رساندند.

شاهدان عینی می گویند که 2 تن اربکی عصر دیروز غرض کشتن پدر وکاکایش به منزل آمدمند وپدر وکاکاهای شان از نزدد آنان فرار کردند ومتعاقبا اربکی ها وارد منزل شدند ویک پسر کاکا که 5 سال داشت بنام عبدلله وعبدالرحیم 3 ساله را در پیش روی مادراش بی رحمانه به شهادت رساندند.

خبرمیگویند هردو اربکی فرزندان حاجی قیوم اند.

Related posts