دلو 13 1401

صلح دائمی چگونه در کشور تامین میشود؟

صلح خواسته فطری هر انسان است، صلح رمز ترقی و آبادانی است، خوشبختی هر ملت در صلح نهفته است، صلح برای جامعه ضرورتی همانند آب برای ماهی است، کشور عزیز ما قبل از همه به یک صلح دائمی ضرورت دارد و ملت صلح دوست ما خواهان صلح است.

سر دادن فریادهای صلح آسان است، هرکس میتواند فریاد صلح را بلند کند، اما آوردن و عملی کردن صلح در روشنائی واقعیت های عینی، حقائق میدانی، افکار و نظریات ملی امکان دارد، صلح تنها با حرف زدن و سخن گفتن بدست نمی آید، برداشتن قدمهای عملی برای صلح لازمی است، موانع موجود در مقابل صلح باید برداشته شوند، فضای اعتماد و باورمندی ایجاد گردیده و حرکت مدبرانه آغاز شود.

با تاسف فراوان وضعیت کنونی کشور عزیزمان بر خلاف حرکت صلح آمیز بسوی جهت جنگی در حرکت است، اشغالگران بر خلاف تضمین مکرر خود از میادین جنگ بیرون نگردیده اند، عملیات شبانه و بمباری های کورکورانهء شان ادامه دارد، مقامات ادارهء کابل بخاطر اهداف سیاسی و تبلیغاتی خود شعارهای صلح سر میدهند، بنظر میرسد که تعهدی به صلح ندارند، زیرا علی رغم فریادهای صلح در زمستان گذشته عملیاتهای جنگی خود را در چندین جبهات آغاز کردند، خانه ها و باغ های مردم را ویران کرده و این عملیات تخریبی تاکنون نیز ادامه دارد، که اینگونه اعمال اشغالگران و ادارهء کابل اسباب ادامهء جنگ را مساعد نموده است.

برای صلح باید نقاط ذیل در نظر گرفته شود:

  • مهمترین عنصر برای پروسهء صلح تعهد و صداقت است، پروسهء صلح که یک فریضهء اسلامی است نباید برای فریب ، نیرنگ و متهم کردن طرف مقابل استفاده گردد، بلکه کسانی که خواهان صلح هستند و کسانی که در پروسهء صلح کار می کنند باید در قدم نخست از خداوند متعال جل جلاله بترسند، احساس مسئولیت نمایند و با سرنوشت ملت مظلوم بازی نکنند.

  • صلح، به فکر و بحث عمیق ضرورت دارد، کوچکترین اشتباه در عملیهء صلح میتواند ملت ما را با نابسامانی های فراوانی مواجه سازد.

  • صلح به حرکت سنجیده و استوار بر واقعیت ضرورت دارد، و گرنه پروسهء صلح با ناکامی مواجه گردیده و اسباب طولانی شدن جنگ را فراهم مینماید، از اینرو باید بسیار با احتیاط گام برداشته شود.

  • یکی از نقاط مهم در پروسهء صلح درک احساسات جانب مقابل است، و نباید به صلح رنگ و معنای تسلیم شدن داده شود، اگر کسی صلح میخواهد نباید صلح را بحیث یک ابزار برای جنگ تبلیغاتی مورد استفاده قرار دهد.

امارت اسلامی تعهد خود برای صلح دائمی را مکررا اعلام داشته است، برای آوردن صلح تلاش نموده است، در نشست ها و مجالس مختلف راهکار سنجیدهء خود در مورد صلح را بیان داشته است، هدف نهایی مبارزهء برحق و جهاد مقدس خویش – که خاتمهء اشغال و قیام حکومت اسلامی است- را تعیین کرده است، امارت اسلامی همانند دیروز، امروز نیز خواهان صلح است و فردا نیز خواهان صلح خواهد بود، اما پروسهء صلح باید نشانه های تعهد، راستی و شفافیت را با خود داشته باشد، حقائق میدانی در نظر گرفته شود، زیرا در دشت های خالی تعقیب نمودن سراب هیچ فایده ای ندارد. والله الموفق

Related posts