دلو 12 1401

سمنگان: عساکردشمن پوسته شان را تخلیه نمودند

به اساس خبر، عساکر دشمن در نزدیک ایبک مرکزولایت سمنگان یک پوسته بزرگ شان را خود تخلیه نمودند.

پوسته های یاد شده تحت حملات مسلسل مجاهدین قرار داشت که امروز پوسته تخلیه گردید وبا تخلیه آن پوسته، مناطق وسیعی در درصوف تحت کنترول مجاهدین قرارگرفت.

Related posts