دلو 14 1401

زرمت: دراثر انفجارات جداگانه، 1 تانگ نابود و5 تن امریکایی کشته شدند

به اساس خبر، عساکر امریکایی ومزدوران داخلی شان در ولسوالی زرمت ولایت پکتیا شکار ماین گردید.

انفجار ساعت 12 بجه دیشب درمنطقه سهاک برتانگ امریکایی صورت گرفت که دراثران، تانگ نابود گردید و3 تن امریکایی دران کشته شدند.

خبرمی افزاید، بعد ازآن، عساکر کماندوی دشمن نیز هدف انفجار قرار گرفت و2 تن آنان کشته شدند.

بعدا عساکردشمن غرض اخذ انتقام 3 تن از افراد ملکی را باخود بردند.

Related posts