دلو 13 1401

زابل : 2 عسکر دشمن در میزان کشته و زخمی شدند

شام روز گذشته عساکر اجیر در منطقۀ تکیر ولسوالی میزان هدف انفجار ماین قرار گرفته اند .

در این انفجار دو عسکر اجیر کشته و زخمی شده اند .

2015/5/27

Related posts