دلو 12 1401

زابل : یک موتر زرهی و یک کرین توسط ماین ها تخریب گردید

از ولایت زابل خبر رسیده است که امروز حوالی ساعت 10 صبح ، در منطقۀ خالای شهر قلات ، یک موتر زرهی و یک عراده کرین هدف انفجار ماین های مجاهدین قرار گرفته و تخریرب شده اند.

موتر های مذکور در صدد تعمیر پوسته بودند که هدف انفجارات ماین قرار گرفتند و به سرنشینان آن نیز تلفات وارد گردید .

هم اکنون نیروهای دشمن در محاصرۀ ماین های مجاهدین قرار دارند و به هیچ سو حرکت کرده نمی توانند .

2015/6/4

 

Related posts