دلو 13 1401

زابل : مراسم فاتحه خوانی برای  مرحوم امیرالمؤمنین وبیعت با امیرتازهء تعیین شده دراتغر برگزار شد

ازولایت زابل خبر رسیده است که صبح امروز ، ازسوی علماء کرام ، مجاهدین ومتنفذین درتمام مساجد ولسوالی اتغر مراسم ختم قران وفاتحه خوانی برگزار شد .

خبرمی فزاید که افراد مذکور پس ازختتم قران ودعا با امیر تازهء تعیین شده امارت اسلامی بیعت نمودند .

 

2015/8/1

Related posts