دلو 13 1401

زابل : قومندان فیضول و4 عسکر درارغنداب کشته شدند

ازولایت زابل خبر رسیده است که حوالی ساعت 9 بجه صبح امروز ، عساکر اجیر درجوار پوستۀ قومندان فیضول درمربوطات ولسوالی ارغنداب هدف انفجار ماین تاکتیکی قرار گرفته اند .

دراین انفجار 2 عسکر دشمن جابجا کشته شده اند .

خبرمی افزاید که پس ازین انفجار موتر حامل قومندان فیضول بمحل انفجار درحرکت بود که باماین جاسازی شده مجاهدین امارت اسلامی برخورد کرد .

دراین انفجار قومندان مذکور بادو  تن ازمحافظین خویش جابجا کشته شده است .

2015/8/6

Related posts