دلو 12 1401

زابل : سلسلهء ختم قرآن عظیم الشان وبیعت درولسوالی های اتغر ، خاک افغان وشینکی نیز جریان دارد

ازولایت زابل خبر رسیده است که امروز نیز  مراسم ختم قرآن عظیم الشان وفاتحه خوانی بمناسبت فوت امیر المؤمنین ملامحمد عمر مجاهد ( رحمه الله ) درولسوالی های اتغر ، خاک افغان وشینکی  برگزار شد .

دراین مراسم ها که صد ها تن ازمجاهدین ، شیوخ وشخصیت های متنفذ اشتراک داشتند ، برای امیر المؤمنین ملامحمد عمر مجاهد ( رحمه الله ) ختم قرآن عظیم الشان وبه نیت ایصال ثواب اتحاف دعا کردند .

خبرمی افزاید که پس ازدعا همه افراد با امیر تازهء تعیین شده امارت اسلامی ملااخترمحمد منصور بیعت شان را ابراز نموده است واین سلسلۀ جریان دارد .

 

2015/8/4

Related posts