دلو 14 1401

روزنامۀ تایمز: سقوط موسی قلعه، شکست بزرگ برای حکومت افغانستان است

سقوط ولسوالی مهم و استراتیجیکی موسی قلعه در ولایت هلمند بازتاب های گستردۀ خبری در سطح افغانستان، منطقه و جهان داشته است و به نقل رادیو اروپای آزاد، روزنامه تایمز نوشته: طالبان شهری را تصرف کردند که بریتانیایی ها برای دفاع از آن کشته شده بودند.

تایمز در مقاله اش روی این نکته هم تمرکز کرده که سقوط ولسوالی موسی قلعه، با وجود کمک هوایی نیرو های امریکایی، یک شکست بزرگ برای حکومت افغانستان است.

به نوشته روزنامه، طیاره های قوای هوایی امریکا، حملاتی را به هدف شکست طالبان و حملات پنج روزه این گروه در شهر ستراتیژیک موسی قلعه انجام دادند، اما نتوانستند از سقوط آن جلوگیری کنند.

تایمز که از بریتانیا نشر میشود، به این نکته هم توجه کرده که در اینکشور، ولسوالی موسی قلعه خیلی شناخته شده است زیرا این منطقه به هلمند مربوط میشود و 453 سرباز بریتانیایی در این ولایت کشته شده اند.

سعید افغان

Related posts