دلو 14 1401

راز

شعر از: سعادت کامران

=====================

حـــــــــــاجـب ودربـــانِ درِبــــارفرنگ

ديـــــــدخودرادرقبـــــــای هفت رنگ

موشک ازموشي درآمدگـــــربه شد

ميربايدجان ْعقلش تيــــــره شــــــــــد

رگ رگش عـــفريت شــــدديوانه وار

هرچه برلب بودگفتش نــــابکـــــــــار

خويشکام ناکـــــــــام ميماندچـــــرا؟

دهخـــــــــدامیخواهدازغيرِخــــــــــدا

دســــت بردارازطــــلب درکـوبـــــــکو

دُرِيکــــــتاازصـــــدف خــــــــارج مجو

جـــزبه تـــوبه مي نشايدکــــــس ديګر

راه جویــــــــــد ! ورنه درآیـــــدبه ســـر

ايــــن عمراين مـــــــردســــالارودليـــر

توتيــــايي چــــــــــــشم هـــربرناوپيـــر

همـــچومــــرگ استاده باشددرکمين

نی ازومُـقدِم گريزدني مهـــــــــــــــــين

(خــضر) و(الياس) ازپيش تقديرکرد

دشمـنش بی فکرو بي تدبيــــرکــــــــرد

راز  مـــوفقـــــیت  زدرویشــــــیش جــو

دشــــــــمنش نـــاکــــام  گشت از رزم او

—————

با تشکر از مجله وزین حقیقت

Related posts