دلو 14 1401

دایکندی : پیوستن 3 تن پولیس بامجاهدین درگیزاب

ازولایت دایکندی خبر رسیده است که صبح امروز ، 3 تن پولیس هریک نور محمد ولد نیاز محمد ، عبدالقادر ولد صمد خان باشندگان قریۀ چهار باغ ازمربوطات ولسوالی  گیزاب و عبدالصمد ولد نور محمد باشندۀ قریۀ ملیزو این ولسوالی ، درنتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی  بمجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند .

2015/6/11

Related posts