دلو 14 1401

خوست: یک پوسته دشمن در دومندو مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک گزمه دشمن در ولسوالی دومندو ولایت خوست حمله کردند.

حمله ساعت 2 بعد ازظهر دیروز صورت گرفت وبه دشمن تلفات وارد گردید.

Related posts