دلو 13 1401

جنگ شدیدی بادشمن درولسوالی صیاد ومربوطات مرکزولایت سرپل صورت گرفت

ازولایت سرپل خبر رسیده است که میان مجاهدین امارت اسلامی وعساکر دشمن درمرکز این ولایت درگیری مسلحانه رخ داده است .

این درگیری صبح امروز درمنطقهه لغمان ازمربوطات مرکز این ولایت هنگامی بوقوع پیوست که عساکر اجیر توسط تانک وموترهای زرهی شان بکمک هلی کاپتر های باداران شان دست به حملهء تعرضی زدند .

دراین حمله به عساکر دشمن تلفات جانی ومالی سنگینی وارد گشته است وعساکر دشمن پس ازمتحمل شدن تلفات ازمنطقه موفق بفرار گشته اند .

ازسوی دیگر که حوالی ساعت یک بجه ظهر امروز درگیری میان مجاهدین امارت اسلامی وعساکر دشمن درمنطقه آقسو ازمربوطات ولسوالی صیاد صورت گرفته است .

دراین درگیری به دشمن تلفات سنگینی وارد گشته است که البته ازجزئیات آن تاکنون اطلاعی دردست نیست .

دراین حمله 4 عراده موترسایکل ، یک پیکا ویک قبضه راکت ازدشمن بغنیمت مجاهدین درآمده است .

2015/8/9

Related posts