دلو 13 1401

تصرف بعض ازمناطق ولسوالی المار ولایت فاریاب ازسوی ملیشه های گلم جم حقیقت ندارد

اینکه داکتر فائق عضو ولسی جرگه ادعاکرده است که دوستم بادوپسرش درلباس نظامی به ولسوالی المار ولایت فاریاب رفته وبه یک قومانده مستقیم مرکز رهایشی والی طالبان قاری صلاح الدین وازجمله مجاهدین دیگر وهمچنان منطقهء تربت ومنطقهء میرشادی به تصرف به اصطلاح نیروهای امنیتی درآمده است ، این ادعای دشمن عاری ازحقیقت است .

مااین ادعای مملو ازدروغ دشمن را بشدت رد می نمایم، باید بگویم که دوستم وهمراهانش تاکنون به مناطق مذکور نیامده اند ونه هم توان آمدن به مناطق دارند ، موجودیت دشمن درمنطقهء مذکور صرف جانبه مطبوعاتی دارد وبس .

مجاهدین ما الحمدالله درمنطقه حضور دارند و اوباش های دوستم وحشی توان مقاومت را ازدست داده اند ونمی توانند مناطق مذکور را درتسلط خود بیاورند .

قاری یوسف احمدی سخنگوی امارت اسلامی

۱۴۳۶/۱۰/۲۶هق 2015/8/11م

Related posts