دلو 09 1401

تخار: 2 تن اربکی در بهارک تسلیم و4 قریه تصفیه گردید

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی 4 قریه بزرگ را در ولسوالی بهارک ولایت تخار از لوث دشمن پاکسازی نمودند.

قریه های یاد شده اره زو وانبر کوه طی یک عملیات تصفوی که صبح امروز آغاز وتا 4 عصر ادامه یافت، تصفیه گردید ودر جریان عملیات که به دشمن تلفات وارد گردیده دقیقا رقم آن به دست نه امده است.

خبرمیگوید بعدا دو تن اربکی نیز با مجاهدین تسلیم شدند وسلاح شان را نیز به مجاهدین تسلیم دادند.

Related posts