دلو 13 1401

بقیه اخبار باقی مانده دیروز مورخ 2015/8/8

پروان: 2 عسکر در شینواری کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر عساکردشمن در ولسوالی شینواری ولایت پروان حمله کردند.

حمله ناوقت دیشب درمنطقه دره اشتر شهر صورت گرفت که دراثران، 2 عسکر کشته ومتباقی پای به فرار نهادند.

2015-08-08

—————————————————————————————————

غزنی: دراثریک انفجار در مقر،6 عسکردشمن کشته شدند

به اساس خبر، عساکر پیاده دشمن در ولسوالی مقر ولایت غزنی هدف یک انفجارقرار گرفتند.

انفجار ساعت 8 صبح امروز درمنطقه لرمه صورت گرفت که دراثران، 4 عسکردشمن کشته شدند.

خبرمی افزاید،ساعت 11 وسی دقیقه چاشت امروز درمنطقه کمپنی نیز بر یک گزمه پیاده افنجار رخ داد که در نتیجه ان، 2 عسکر مزدور کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

2015-08-08

—————————————————————————————————

بغلان: درحمله بر قوای دشمن در پلخمری، 5 عسکر کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر قوای دشمن در پلخمری ولایت بغلان حمله کردند.

حمله چاشت امروز درمنطقه تپه قرغان صورت گرفت، نبرد مدت 3 ساعت ادامه یافت که دراثران، 5 عسکردشمن کشته و3 تن دیگر مرگبار زخمی شدند وقوای دشمن بعد از تحمل تلفات دوباره به مرکز شان بازگشتند.

2015-08-08

—————————————————————————————————

میدان وردگ: یک تن پولیس در جلریز کشته شد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی یک تن پولیس را درو لسوالی جلریز ولایت میدان وردگ هدف سلاح نوع درازکوف قرار دادند.

پولیس یاد شده ساعت 2 بعد ازظهر امروز درمنطقه زیولات هدف قرارگرفت وجابجا کشته شد.

2015-08-08

—————————————————————————————————

لوگر: بیس دشمن در برکی برک مورد حمله موشکی قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر خدر  ولسوالی برکی برک ولایت لوگر حمله موشکی نمودند.

حمله ساعت 2 بعد ازظهر امروز صورت گرفت وبه دشمن تلفات وارد گردید.

2015-08-08

—————————————————————————————————

خوست: یک پوسته دشمن در مندوزی با نارنجک مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک پوسته دشمن درمنطقه دو سرکه ولسوالی مندوزی  ولایت خوست با نارنجک حمله کردند.

حمله ساعت 11 وسی دقیقه دیشب صورت گرفت که دراثران، 4 نارنجک بر پوسته پرتاب گردید وبه دشمن تلفات وارد گردید.

2015-08-08

—————————————————————————————————

لغمان: بیس دشمن در قرغه یی هاوان کاری گردید

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر بیس دشمن در منطقه مشالی کمره ولسوالی قرغه یی ولایت لغمان حمله راکتی نمودند.

حمله ساعت 4 صبح امروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما رقم آن به دست نه امده است.

2015-08-08

—————————————————————————————————

کنر: در حمله بر دو پوسته دشمن در سرکانو، 3 عسکرکشته وزخمی شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر دو پوسته دشمن در منطقه ناوی ولسوالی سرکانو ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت 2 بعد ازظهرا مروز صورت گرفت ،نبرد مدت زیادی ادامه یافت که دراثران، یک عسکرکشته و2 تن دیگرزخمی شدند.

2015-08-08

—————————————————————————————————

لغمان: 2 عسکر در قرغه یی کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک پوسته دشمن در ولسوالی قرغه یی ولایت لغمان حمله کردند.

حمله ساعت 5 صبح امروز در مشال کمر صورت گرفت که دراثران، 2 عسکردشمن کشته شدند.

2015-08-08

—————————————————————————————————

کنر: پوسته دشمن در سرکانو مورد حمله قرار گرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر یک پوسته دشمن در منطقه مسلم آباد ولسوالی سرکانو ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت 3 بجه دیشب صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید.

2015-08-08

—————————————————————————————————

لغمان: در حمله بریک گزمه دشمن در قرغه یی، 4 عسکرکشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک گزمه اردوی اجیر در ولسوالی قرغه یی ولایت لغمان حمله کردند.

حمله ساعت 3 بعد ازظهر امروز درمنطقه سرخکان صورت گرفت، نبرد  تا 4 وسی دقیقه عصر ادامه یافت که دراثران،4 عسکرکشته ومتباقی پای به فرار نهادند.

2015-08-08

Related posts