دلو 09 1401

بدخشان: 20 تن دریمگان با مجاهدین در جهاد مشارکت نمودند

به اساس خبر، 20 تن از باشنده گان محل در ولسوالی یمگان ولایت بدخشان عملا در جهاد با مجاهدین امارت اسلامی مشارکت نمودند.

این افراد متدین وجهاد پرور تحت سرگرپی مولوی صاحب انعام الله درمنطقه خانقا درجهاد مسلحانه دوشادوش مجاهدین قرار گرفتند واین افراد قبلا نیز با مجاهدین همکاری داشتند اما بنابر مشلات منطقوی دست به مبارزات مسلحانه نه ازده بودند اما امروز عملا دوشادوش مجاهدین قرار گرفتند که این اقدام گلیم غلامان امریکایی در منطقه برچیده وتمام منطقه تحت کنترول مجاهدین قرار  خواهد گرفت.

درسلسله همکاری های مردم، پریروز 13 تن اربکی نیز درمناطق کوکلداش وقبچاق ولسوالی فیض اباد ولایت جوزجان دست از مخالفت برداشته بامجاهدین پیوستند.

Related posts