دلو 13 1401

بدخشان: یک تن اربکی در شهدا با مجاهدین پیوست

به اساس خبر، یک تن اربکی د ولسوالی شهدا با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شد.

اربکی یاد شده بنام اسد دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه امروز بامجاهدین پیوست.

Related posts